Lesy Jeřábek s.r.o., Dolní Holetín 123

Když chcete znát cenu lesa, co musíte vědět?

Když chcete znát cenu lesa, co musíte vědět?

Zjišťujete ceny lesů za účelem prodeje, či nákupu lesního pozemku? Říkáte si, jak dlouho bude příležitost vhodná k prodeji lesa? Zda musíte platit za odhad ceny lesa, či má vůbec smysl zbavovat se lesíčku po prarodičích? Dnešní článek vám bude nápomocen v určení ceny lesa i jeho hodnoty.

Čí je to les, váš? Podíl vlastníků lesů na ceně.

Soukromé lesy jsou běžným a dlouhodobým jevem. I legendární Robin Hood byl nucen neustále se skrývat před šerifem poté, co v královském lese zabil jelena. Nyní je v Evropě zhruba polovina veškeré lesní půdy v soukromém vlastnictví. Majitel je povinen se o takový lesní porost starat, zachovat jeho funkci, les obnovovat a postarat se o případný kalamitní stav. Tohle všechno ale nemusí majitel provádět sám, ale pomoc lze hledat u odborníků, lesních hospodářů. Je vlastně v zájmu majitele, aby bylo vše v pořádku, protože jen zdravý les může stoupnout na ceně. Cena lesa, který má výborné zdravé dřevo bude jistě daleko vyšší než cena lesa, který je v kalamitním stavu.

Jelikož se v mnoha případech stává, že určité hektary lesa nemají ani majitele, jsou tyto porosty poněkud zanedbané. Je to také z důvodu, že se mnohdy sám majitel dozví o tom, že je vlastníkem lesa až z dědického řízení nebo navrácení v restituci.

Kdo v České Republice vlastní lesy:

 • 58 % stát
 • 19,5 % fyzické osoby
 • 17, 7 % obce
 • 3,1% právnické osoby
 • 2 % církev
 • 1,1, % lesní družstva

Nezaměňujte cenu lesa s hodnotou lesa.

Při určování ceny lesa je potřeba oddělit dva pojmy: CENA  a HODNOTA. Oba pojmy jsou totiž odlišné.

Cena je objektivní fakt, hodnota je subjektivnější. a stane se cenou v případě praktické skutečnosti, kdy osoba, subjekt nebo kdokoliv jiný fyzicky zaplatí měnou za les, pozemek,…

Cena lesa v obecné terminologii bývá specifikována především podle vyhlášek, neoficiálně se jim říká úřední. Cena lesa se pak následně zjišťuje odděleně a to za pozemek a pak také za porost. Pokud je lesní porost napaden kůrovcem, lýkožroutem nebo jiným škůdcem, cena se odvíjí od této skutečnosti, přičemž u pozemku žádná srážka na kůrovce možná není. Kůrovec vlastně napadá jen stromy, ne pozemek.

Pro jednodušší rozlišení cen lesa:

Úřední cena – tvoří ji Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí.

 • Úřední cena základní, umožňuje u porostu zohlednit srážku na kůrovce (až –50 %). Jde o cenu, která se v praxi používá zejména jako základ ocenění škod nebo újem. 
 • Úřední cena zjednodušená je určena k dani z nabytí nemovitých věcí. Tato cena neumožňuje žádnou srážku, ani napadení kůrovcem.

Tržní cena (mezinárodní pojem) se zjišťuje statistickým vyhodnocením kupních cen již prodaných lesů, časově, místně a kvalitou podobných. V kupní smlouvě není zaznačen ani případný vliv kůrovce na transakci. 

Zjednodušeně a laicky tedy lze říci, že úřední ceny se určují podle vyhlášek, obvyklé (tržní) ceny  pozorováním a vyhodnocováním trhu s lesem. Ceny se mezi sebou navzájem mohou lišit, což není v praxi nic neobvyklého. Může se dokonce jednat i o několik desítek procent, což je někdy velký rozdíl.

Tržní ceny lesa

Tržní cena lesa je jakýmsi pomyslným vrcholem pyramidy lesního hospodářství. Ten, kdo má zájem o tržní cenu lesa, je odkázán na nevládní zdroje. Jde vlastně o odhad ceny, kterou představuje zjištěnou cenu pozemku plus tržní hodnotu lesního porostu. Soudní znalec může a navíc umí určit tržní cenu lesa. Ta se většinou pohybuje okolo 30 – 60% ceny úřední.

Ovlivňující faktory cenu lesa:

 • stáří lesa (čím vyšší procento starších stromů, tím je les hodnotnější)
 • druh lesa (plošné zastoupení jednotlivých dřevin)
 • bonita půdy
 • jak velká plocha je nezalesněných holin
 • možnost obnovy
 • zásoba 1 m3 na 1 ha
 • možnost přístupových cest
 • současná situace na trhu se dřevem
 • atraktivita lokality

Úřední cena lesa za účelem dědictví.

Tuto cenu určuje znalec a jeho znalecký posudek se nejčastěji dělá za jediným účelem. Jde o zjištění ceny u dědictví, darování nebo také u prodeje lesa. 

Co se týká ceny lesa ohroženého kůrovcem i tady je na úřednících, odhadcích jak takový lesní porost ohodnotí.

Cená realita lesů na trhu.

Jaká je tedy dnešní realita na trhu? Jaké ceny lze očekávat? 

Současná situace je poněkud různorodá. 

Poptávka po lese s převahou porostů oproti minulým letům poklesla a pohybuje se v ohrožených lokalitách okolo dvou třetin původní ceny před kůrovcovou kalamitou. Lépe si stále stojí lesy, které mají více hektarů a nemají v sousedství malé vlastníky. 

Lesní porosty za posledních několik let tvoří také majetek, kterého se majitel chce jednoduše rychle zbavit a tak realitní servery uvádějí dokonce zvýšený počet nabídek, kde je uvedeno cena dohodou.

Cena lesa se tedy pohybuje od 15 – 25 Kč/m2, v současné kůrovcové situaci je v rizikových lokalitách nabízena cena dokonce až o třetinu nižší. Spodní hranici holin tvoří cena zhruba 1 – 6 Kč/m2 a horní, kam patří nejkvalitnější porosty 40 – 45 kč/m2.

Co je holina?

Někdo se může ptát, co je to holina. Toto slovo nemá nic společného s gumovou obuví, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jde o lesní pozemek, na kterém byl vykácen les a dosud ještě nebyl zasazen les nový. Může se také jednat o lesní pozemek, který byl zničen přírodní katastrofou. Jde v podstatě o holou planinu, odtud název holina.

 

Cena lesa a vliv kůrovcové kalamity

Pokud se majitel lesa z jakéhokoliv důvodu nemůže starat o lesní porost a o les jako takový, je vhodné řešení prodej lesa. Je to reálné řešení pro obě strany. V posledních letech se ale současné lesní hospodářství potýká s nepřítelem, který umí pořádně potrápit. Je to kůrovec, brouk, který ničí vše kolem sebe a mnohým lesníkům zůstávají jen oči pro pláč. Takový problém ale neřeší lesníci jen v naší zemi, ale po celé Evropě. Cena lesapak bude nejen ovlivněna tímto problémem, ale kůrovec nebude jediný faktor pro tvorbu ceny. Napomáhaly tomu i faktory jako pasivita majitelů lesů, nedostatek pracovních sil v lesním hospodářství nebo také nedostatečná asanace kůrovcového dřeva. Snížení cen dřeva  nebo prodej dřeva nižší kvality tak postihlo v podstatě všechny vlastníky lesa. Naopak zvýšila se těžba dřeva, která byla způsobena právě kalamitním stavem.

Cena lesa nebo cena dřeva tak poklesla a majitelé v podstatě nemají dostatek finančních prostředků na obnovu lesa. Jsou zde ale vytvořeny dotační programy, které tak umožňují kompenzovat tyto ztráty. Každému vlastníkovi, kterého tato situace postihla, může pomoci lesní hospodář, který mu byl přidělen. 

 

Těžba lesa

Ročně se vytěží až kolem 7,5 mil. m3 dřeva. Cílem těžby lesa je zbavit se polomů a nemocných stromů nebo stromů, které jsou napadeny škůdci. Na jejich místo vysadit stromy nové, mladé a zdravé. Jde tak o obnovitelnost přírodního zdroje, který je, byl a ještě bude nejen stavebním materiálem číslo jedna.

Čekáme na Vás. Potřebujete-li pomoc s těžbou lesa, poradenství za účelemtěžby, dřeva, prodeje lesa k těžbě, nebol jen nacenit lesní pozemek.

 • máme vlastní a moderní těžkou techniku do lesa
 • máme mnohaleté zkušenosti
 • dodržujeme termíny
 • nezalekneme se tvrdé práce
 • přijedeme třeba na druhý konec republiky

Těžba je podle legislativy rozdělena do několika skupin:

 • předmýtní úmyslná těžba je tzv. probírka v porostech do 40 let a nad 40 let. Provádí se za účelem dosažení vyšší kvality lesa. Jedná se v podstatě o vyřezání nevhodně rostoucích stromů, slabých stromů nebo stromů, které nerostou zrovna ideálně, ale jedná se také o stromy, které rostou v hustých skupinách a musejí tak uvolnit místo. 
 • mýtní úmyslná těžba se týká zralých stromů, které dosáhly tzv. mýtního věku, znamená to, že strom prakticky přestane růst. Mýtní těžbou získává majitel lesa velmi kvalitní dřevo. 
 • nahodilá těžba je těžba, která je nutná v případě, že došlo k napadení stromů škůdci a dále pak je to zpracování polomů. 

Prodejní cena lesa

Člověk se dnes může setkat s nabídkami soukromých vlastníků lesa, kteří nabízejí les za určitou částku nebo naopak směřují svůj inzerát na koupi lesa. Je třeba říci, že lesní pozemek je považován za poměrně jistou investici do budoucna. Ovšem zjistit reálnou cenu lesa není zrovna jednoduchá záležitost. Přesná cenová tabulka v podstatě není a cenu lesa udává právě prodávající. Lesy se tak prodávají přes zprostředkovatele, přes realitní kanceláře, ve veřejných soutěžích, v dražbách a podobně. Skutečnou prodejní cenu lesa ale určí nabídka a poptávka. 

Zájem o koupi lesního pozemku dnes proudí nejen ze strany fyzických osob, ale v mnoha případech se jedná i o dřevařské firmy, které chtějí dál zúročovat svůj majetek a chtějí nabízet a rozšiřovat své služby v oblasti dřevařské výroby. Les je tak považován v tomhle směru za nerizikovou a poměrně stabilní investici s úrokovou mírou dvě až tři procenta.

Jaká je průměrná cena lesa za m2

Hodně lidí se zajímá o to, jaká je vlastně průměrná cena lesa za m2. Je to hodně spekulativní a nelze s přesností říct, jaká je  průměrná cena lesa za m2. 

Největší zájem je vždy o smrkový nebo dubový les a to ze dvou důvodů. Smrkové dřevo se dá velmi dobře průmyslově zpracovat a 1 hektar takového smrkového lesa může stát 350 000 až půl milionu korun pokud má stáří 80 let. Za smrkový les ve stáří 60 let je cena za 1 ha zhruba 100 až 150 000 korun. 

Dubové dřevo je ušlechtilé a jeho cena se pohybuje okolo 250 – 350 000 Kč za hektar, jehož stáří je více jak 100 let. U listnatých lesů jsou důležité i podmínky, v nichž rostou.

Kalkulace ceny lesa

Cena lesa se také dá vypočítat. Postačí, když vlastník bude znát přesné údaje, které jsou ke kalkulaci ceny lesa potřeba. Lze tak rychle a s přehledem zjistit výnosnost lesa a je jedno jestli jde o les smrkový, dubový nebo borový. Kalkulace ceny lesa je zájemci o prodej lesa zaslána nejpozději do 24 hodin. Navíc, pokud bude cena pro prodejce přijatelná, lesní společnost přijede k upřesnění informací, zdokumentování a případné dotazy třeba i na konec republiky.

Jestliže tedy vlastník lesa uvažuje o prodeji a chce také dopředu vědět, za jakou cenu by les mohl prodat, tyto informace jistě přijdou vhod. Po vzájemné dohodě je vypracována kupní smlouva a je zajištěn návrh na vklad do katastru nemovitostí. Obvykle do jednoho dne od podpisu smlouvy jsou prodejci vypláceny peníze na účet. 

Chcete prodat les za nejvyšší možnou cenu? Kontaktujte nás a my se o vše postaráme!

 

Před koupí lesního pozemku

Pokud má někdo zájem koupit les, měl by vědět několik faktů, která by mohla zjednodušit celou situaci. 

 • Především je nutné vědět, na jak dlouho chce člověk do lesního porostu investovat.
 • S koupí lesa je spojena řada povinností. Je třeba si trochu prostudovat lesní zákon, vůbec to není špatný nápad.
 • „Mám les, můžu si s ním dělat co chci.“ To je pravda jen z půlky. S vlastnictvím lesa je spojeno také mnoho povinností a na to, jak se o něj člověk stará, bude dohlížet lesní hospodář. Ten také majiteli může poradit i s žádostí o finanční příspěvek.
 • Je třeba mít tak trochu přehled o zákonných povinnostech. Člověk se pak vyhne případným nepříjemnostem a nebude překážkami překvapen.
 • Při koupi je třeba pečlivě vybírat a porovnávat nabídku i jiných vlastníků. Není přece výhra, sáhnout po první nabídce, která se člověku naskytne.
 • Před samotnou koupí lesa by si měl budoucí vlastník nechat zpracovat tržní hodnotu, bude tak vědět, na čem je.

Co dělat v případě, že je les napaden kůrovcem

Za posledních 10 let bylo naměřeno nejteplejší období. Je také málo deště a byly mírné zimy. Stromy jsou také díky tomu málo odolné. To nahrává právě škůdcům, jako je kůrovec nebo lýkožrout. Zbavit se kůrovce je poměrně obtížné a to kvůli rychlému růstu jeho populace za přítomnosti příznivých podmínek. Obzvláště nebezpečné jsou larvy brouků, které jsou nenasytné a schopné sníst až 10 g dřevěných vláken denně. Kůrovci se vyskytují převážně v mírných oblastech. Oblíbené dřevo – smrk, jedle, borovice, cedr a při absenci těchto druhů nepohrdnou jinými stromy. Cena lesa tak může být daleko nižší, pokud je les napaden kůrovcem. 

Boj s kůrovcem není zrovna jednoduchý. Je třeba reagovat ale ihned. Co je tedy třeba udělat v případě, že je zjištění napadení lesa kůrovcem? Zde je pár bodů, které jistě pomohou a navíc každý vlastník lesa má svého lesního hospodáře, který jistě rád nejen poradí, ale také pomůže.

 1. Odebrat kůrovcům potravu – pokud je les postižen vichřicí a jsou zde velké polomy, je třeba je co nejdříve odstranit. Zabrání se tak vyrojení nové generace.
 2. Napadené stromy je potřeba označit. Podezřelé jsou zejména stromy, kterým opadává jehličí a zasychají.
 3. Je třeba vytěžit napadené dřevo co nejdříve. Vykácení napadených stromů pomůže dalšímu napadení.
 4. Pozor na skládku vytěženého dřeva. I tady se kůrovec může držet hodně dlouho.
 5. Chránit zdravé stromy je důležité. Proto se vlastník nemusí obávat, že by mu nebyla nabídnuta pomocná ruka. 

Význam dřeva a jeho zpracování

Dřevo je materiál organického původu, což znamená, že od okamžiku těžby po použití ve stavebnictví nebo v jiném odvětví může změnit některé ze svých vlastností. Jde o obnovitelný materiál, takže má právem být nazýván ekologický. Navíc je dřevo v současné době jedním z nejžádanějších stavebních materiálů. Rozsah použití je prostě obrovský. Přímo na stavbě se řezivo používá téměř v každé fázi, je zahrnuto v celém cyklu obecných stavebních prací, od základového bednění až po podpůrné konstrukce na střeše. Tento druh materiálu je velmi nenáročný na používání, díky čemuž je práce s ním nenahraditelná, ale příjemná. 

Dřevo je přirozeně se vyskytující materiál, který je velmi citlivý na změny teploty a atmosférické jevy. Podle podmínek okolního prostředí může strom měnit procento vlhkosti. Tento jev se nazývá hygroskopicita dřeva. V závislosti na klimatických změnách dokonce dřevo „dýchá“, znamená to, že absorbuje nebo uvolňuje páry vzduchu.

Vliv lesního hospodářství na cenu pozemku

Lesy země se mohou pochlubit dokonalou a charakteristickou krajinou. Je v podstatě jedno jestli se jedná o hornatý porost nebo o lesy v údolí. Kvalita lesa závisí nejen na klimatických podmínkách, ale i na péči majitele.

Odlesňování, zpracování a následný prodej dřeva není novinkou. Lidé prodávají a zpracovávají les od starověku. Jde o nejstarší stavební materiál vůbec. A i dnes prodej lesa, prodej dřeva může majiteli přinést slušný výdělek. Cena lesa je pak závislá především na kvalitě.

Globální oteplování země má za následek také suché a horké počasí všeobecně. Tyto změny jsou příčinou nejen klimatických změn, ale má to vliv na přírodu, hospodářství a lesní porosty. Oslabený porost je pak často napaden škůdci, zejména kůrovcem. Napadá většinou smrkové a borovicové lesy. Takové lesní kalamity jsou znát po celé Evropě. Mnozí vlastníci lesa se v takových případech ocitají v ekonomické propasti, protože cena lesa klesá a takový odbyt, jako dřív není očekáván. 

Lesní porosty se v takových případech doslova stávají holou planinou, v lepším případě stepí. Samozřejmě se lidé a vlastníci takových pozemků snaží o obnovení lesního hospodářství, ale o lese v takovém případě lze mluvit až za několik desítek let.

Jaká je cena lesa ve vašem případě? Chcete prodat les a nevíte, jak na to? Můžeme vám poradit.

 

Negativní dopady na cenu lesa

Jak snížit negativní dopady na cenu lesa při prodeji lesa?

Trh se dřevem se již tak nějak zotavil po poklesu cen všech surovin v důsledku krize koronaviru, která zasáhla světovou ekonomiku. Ovšem je tu další nevítaný host, který ztrpčuje život každému lesníkovi či majiteli lesa. Cena lesa se tak díky kůrovci mění a to může mnohým přidělat potíže. Mnozí majitelé lesa se tak snaží zbavit se lesa doslova pod cenou. 

Legislativa pro lesy všeobecně existuje od roku 1995 a byla sice novelizována, ale v tomhle ohledu a ve stále měnících se přírodních podmínkách je novelizace v podstatě nutností. Navíc je zhruba polovina lesního hospodářství u nás tvořena smrkovými stromy, které, jak bylo zmiňováno na začátku, napadá kůrovec. Cena dřeva a také cena lesa je pak v případě kůrovcové kalamity na jiné úrovni, než tomu bylo dříve. Vliv kůrovce na cenu lesa bude nakonec takový, jaký mu přiřadí trh, tedy vlastníci.

 

Často kladené otázky

 1. Jak je to s dotacemi, mám jako vlastník lesa na nějakou nárok? Každý, kdo vlastní lesní porost, se může prostřednictvím svého lesního hospodáře dozvědět více o dotačních programech, což je částečná finanční pomoc vlastníkům lesů a je upravena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Více se také může vlastník dozvědět na webových stránkách Lesů České republiky, s.p. nebo na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.
 2. Jak mohu zjistit cenu lesa? Hodnotu lesa nejlépe zjistíte za pomoci odhadce. Lesní hospodář, který je vlastníkovi přidělen, může doporučit odhadce daného regionu. 
 3. Potřebuji zalesnit svůj pozemek, kde seženu kvalitní sazenice? Poradit může samozřejmě lesní hospodář, ale jinak lze kvalitní sazenice získat v lesní školce nebo u specializovaných lesnických firem.
 4. Musím provádět pravidelnou těžbu dřeva? A kdo mi ji pomůže označit? Jak všichni jistě ví, dřevo je obnovitelný materiál a tak k získání dřeva se musí kácet stromy, tudíž je těžba v tomto případě nutná. S vyznačením těžby každému vlastníkovi lesa pomůže jeho lesní hospodář. 
 5. Jako vlastník lesa bych chtěl vědět, kolik dostanu za vytěžené dřevo. I v tomto případě každému vlastníkovi rád pomůže jeho lesní hospodář a ceny dřeva jsou různé a hlavně závislé na poptávce a kvalitě dřeva. 
 6. Mohu se při prodeji lesa obrátit na firmu, která se tím zabývá? Samozřejmě. Pracovníci takových firem mají své dlouholeté a praktické zkušenosti, zajímat je bude především velikost lesního porostu, stáří lesa, druh stromu, dostupnost terénu a možnost přístupové cesty. Pak už jen stačí vypočítat cenu lesa, nachystat kupní smlouvu.
 7. Usychají mi sazenice, co mám dělat? To může být způsobeno suchým počasím a škůdci, kterých je v takovém prostředí hodně. Na vině je zřejmě brouk zvaný klikoroh borový. Tento živočich těsně nad zemí okusuje kmínky jehličnatých sazenic a tím také narušuje jejich výživu. Kmínek je tak narušen po celém obvodu a rostlina usychá. Jak se ho zbavit pomůže každému vlastníkovi lesa lesní hospodář.
 8. Usychají mi dospělé stromy, co mám dělat? Tady je příčina velmi nemilá a jde o kůrovce. Napadení stromu tímto živočichem může způsobit velmi vážný stav a mnohdy jde dokonce i o kalamitní stav. Samička kůrovce může naklást pod kůru do malých chodeb vajíčka a larvy pak jsou schopné vyžírat až 6 cm. Po zakuklení se za 14 dní vylíhne brouk a proces se opakuje. Pokud je rok suchý a teplý, kůrovec může vytvořit až tři generace. Navíc je možné, že přečká i zimu a to ve spadaném jehličí. Kůrovec napadá staré a oslabené stromy, ale pokud se přemnoží atakuje i stromy zdravé. Ale strom se také umí bránit. Brouka zalévá pryskyřicí, pokud ovšem jeho síla na to nestačí, kůrovec se v něm usadí. Takový napadený strom pomalu zasychá a odumře.
 9. Některé zelené stromy jsou označené jako nemocné a musejí se pokácet, proč? Takový strom je napadený kůrovcem a dřevo se musí zpracovat dokud z něj nevylétne další pokolení tohoto škůdce. Tomu se musí co nejdříve zabránit.
 10. Mám velký pozemek a chci ho zalesnit. Jak mám postupovat? To je výborný nápad, ale jde o složitý proces. Proto by se měl každý vlastník takového pozemku nejdříve dobře poradit s lesním hospodářem a je zde také možnost získat na zalesnění dotace.
Proč (ne)prodat les, nejčastější obavy z prodeje lesního pozemku

Proč (ne)prodat les, nejčastější obavy z prodeje lesního pozemku

Prodej lesa může být nejlepší volbou v mnoha případech. Zda je pro Vás zabývat se prodejem lesního pozemku, a jaké jsou nejčastější obavy z prodeje lesa se dozvíte v tomto krátkém článku.

Často se na nás obracíte s prosbou o radu, co s lesním pozemkem. Zda lesní pozemek za určité náklady pravidelně udržovat, či využít aktuální zvýšené poptávky po dřevní hmotě. Nabídnout les do prodeje k těžbě dřeva, poté upravit terén a zalesnit pro své následovníky. Prodat výhodně les i s pozemkem je další nejčastější volba.

Možná jste les zdědili, možná jste ho odkoupili s vidinou slušného výdělku. Říkáte si, že investice do lesa nebyla šťastnou volbou? Vlastnit les zdaleka není tak růžové, jak se může zdát. Povinností s vlastnictvím lesa je celá řada. I milovník přírody – vlastník lesa, může prohlásit, že dobíjet energii v lese může nakonec i bez zápisu svého jména na katastru.  A než investovat do lesního pozemku  po spočítání všech nákladů na údržbu lesa, racionálním zvážení všech pro / proti, se rozhodne les prodat.

Prodej lesa z nedostatku času

I vy to určitě znáte. Většinu svého dne věnujete energii práci, abyste se o víkendu mohli
věnovat rodině, koníčkům. Váš víkend je tak „krátkej“ čas na vyřízení péče o les se vám do programu opravdu nevejde. Les, který máte, vás vlastně jen straší
v myšlenkách, vy máte výčitky svědomí, že nejste schopni se postarat o to, čím váš dědeček žil. O to, co by vašim dětem jednou mohlo zajistit slušné peníze navíc. Hlavně les neprodávat, udržet za každou cenu. Dříve, či později začnete uvažovat o prodeji lesa, protože dnešní doba vám prostě k jinému řešení nenahrává.

Les je závazek, už přemýšlíte nad prodejem?

Můžete být mladí i důchodce a pořád máte dost sil. Jen ten lesní pozemek vám ubírá na síle, přidělává spíše vrásky. Vyznat se v různých vyhláškách, dodržovat zákony… být vlastníkem lesa není jen tak.

Je to především spousta povinností:
přijde vichřice, vy musíte popadané stromy vytěžit, holé paseky do dvou let zalesnit, kdy péče o malé stromky je velmi náročná a vy, místo radosti, kterou byste z lesa chtěli mít, počítáte další a další náklady. Prodej lesa vám pak doporučí většina z těch, na které se s prosbou o radu obrátíte.

 

Prodat les neznamená zklamat

Tím, že les dobře prodáte, neničíte odkaz vašich předků, ani nemaříte budoucí výdělek vašich potomků. Pokud vám z jednoduché matematiky vychází, že je nejlepší volbou les prodat, udělejte to. Oslovte odborníky, kteří se obnovou, těžbou a výkupem lesa zabývají. Jistě vám navrhnou přijatelná řešení. Případně pomohou les prodat. Vám se uleví, a peníze z prodeje můžete zúročit jiným způsobem.

 

Důvody, proč možná váháte s prodejem lesa

 • ,,z lesního pozemku chci získat maximum“ – spočítali jste si, že za 30 let vaši potomci vydělají nějaký ten milion. Proto vám přijde škoda, prodat les teď. Cesty k úspěšnému cíli jsou mnohdy velmi trnité, kopcovité, vy to přeci dáte a o naši poradnu v lesnictví zde přeci nestojíte.
 • ,,chci pokračovat v rodinné tradici“ – tady hrají velkou roli emoce. Nechcete být tím, kdo přetrhne řetěz rodinného odkazu. Uvědomte si, v jaké době žil váš dědeček a jaká doba teď ovlivňuje nás. Situace je jiná. Nebyl by dědeček rád, když by viděl, že o les pečuje někdo, kdo ví jak na to, než aby viděl svůj les zpustošený, protože vy máte jiné zaměstnání a musíte se otáčet, abyste zaopatřili sebe, svou rodinu?
 • ,,chci nechat odkaz svým vnukům“ – jste si jisti, že budou rádi? Budou mít čas i zájem se o les starat? Není lepší zvážit prodej a finance pro vnuky zhodnotit jinak?
 • ,,chci chránit životní prostředí“ – v žádném případě nechcete, aby se ve vašem lese těžilo. Lesy přece čistí ovzduší, zadržují vodu, snižují teplotní extrémy. Ano, lesy jsou opravdu důležité. A proto o ně musíme pečovat tak, jak je třeba. Vy to umíte a zvládáte? Skvělé, tleskáme a držíme palce.
 • ,,za svůj lesní pozemek mám zodpovědnost“ – dodržování vyhlášek, zákonů, sledování změn, údržba lesa tak, jak si to nejen les žádá. Není to legrace. Se vším vám můžeme pomoci zde.
 • ,,představa z vyřizování formalit s prodejem lesa mne děsí“ – máte nás, veškeré „papírování“ je na naši straně. Vy se o nic nestaráte, vidíte do všeho.
 • ,,nerad bych prodělal gatě, nechci naletět“ – možná se k vám dostaly například informace o vykutálených obchodnících, kteří lesy vykupují s různými argumenty za směšné ceny, o makléřích, kteří o lese nic neví… ano, může se běžně stát. Proto je dobré obrátit se na odborníky s historií, dobrými referencemi a proklientským přístupem.
 • ,,nevím jakou cenu má můj les za m2, hektar“ – lesní společnosti nabízejí nezávaznou kalkulaci zdarma. Ceny se vytváří dle rozlohy lesa, druhu lesa, stáří porostu. Roli hraje i dostupnost. Zjistěte cenu vašeho lesa s pomocí kalkulačky ceny lesa zde.
 • ,,nevím jak při prodeji lesa postupovat, koho oslovit“ – 
  Pravděpodobně jste se ptali známých, prošli internet. Ovšem nejlepším krokem bude kontaktovat nás. Zavolat, napsat. Zodpovíme vaše dotazy, můžeme se dohodnout na osobní schůzce.
  Předtím vám neceníme orientačně váš lesní pozemek. Stačí vyplnit kalkulačku k necenění lesa.

 • ..Potřebuji se poradit, v klidu rozmyslet.“ 
  Správně činíte, jen nerozmýšlejte dlouho. S prodejem lesa vždy nejlíp poradíme. Řekneme, co je pro Vás nejlepším řešením.

  Záleží-li vám opravdu na lese, a nejste si zcela jisti co děláte, svěřte péči o les odborníkům, nebo se s nimi jen poraďte. Nemusíte hned podepisovat smlouvy. Váš les nemusí zarůstat trním nebo čekat, až ho napadne kůrovec. Myslete racionálně a rozhodujte se vždy včas.

 

 

 

Jak na prodej lesa, možnosti, o kterých nevíte

Jak na prodej lesa, možnosti, o kterých nevíte

Nevíte jak naložit s lesem, zvažujete prodej?

 • Jste vlastníkem lesa, lesního porostu, a nemáte pro něj smysluplné využití?
 • Nabyli jste lest dědictvím, a nevíte jak s nim výnosně naložit?
 • Stala se pro Vás péče o les příliš náročná z důvodu neznalosti zákona, nemoci, či stáří?
 • Nemůžete nadále plnit podmínky vlastníků lesů stanovené zákonem?
 • Je Váš les v ohrožení kůrovce, přehnala se přes něj vichřice?
 • Prodáváte les přes realitku, netěší Vás přístup makléřů, ani cenové nabídky?
 • Zajímá Vás pouze kalkulace? Tržní nejvyšší cena Vašeho lesa, kterou prodejem získáte.

chcete prodat les výhodně a bezchybně?

Tímto článkem Vás nasměrujeme na správnou stezku! Není-li osud vašeho lesa i Vaší peněženky lhostejný, pak je na místě poradit se, oslovit zkušené profesionály v oboru lesnictví. Narovinu, Vy asi nedisponujete rozsáhlými znalostmi o problematice oceňování a postupu v prodeji lesů.  A dost možná se cítíte ve velkém množství nepřeberných nabídek a informací ztraceni v lese. S námi se bát nemusíte. Denně radíme (na naši kontaktní lince), jak nejen v prodeji lesa nesednout „myslivci na lep“. Jak vytěžit z každého vašeho kmenu, kořínku i větvičky naprosté maximum!

 Jak najdu ideálního kupce svého lesního pozemku?

Pojďme se společně podívat na výčet několika možností, jak můžete i Vy najít svému lesu nového pána

 • Reality – inzerce na realitních portálech působí jako rychlé a lákavé řešení, nicméně nemáte jistotu férového finančního ohodnocení. Už vůbec nemůžete počítat s jistotou, že les padne do dobrých rukou. Navíc jak víte, realitky si z prodej berou provize z ceny. A inzerce na nejnavštěvovanějším realitním serveru už taky není zdarma, za nemalé peníze. 
 • Můžete zkusit štěstí u místní pily nebo se poptat po známých, nicméně příliš neočekávejte realistického ocenění lesa.
 • Reklama – na téma prodej lesa vyskakují reklamy různých osobních kupců s nabídkami vždy nejvyššími. Výsledek už může být jiný. Musíte si každou osobně projít a otestovat.
 • Lesní společnosti – Dobrá lesní společnost odkoupí Váš les bez zbytečných průtahů, bez poplatků a nesmyslných podmínek. Máte jistotu, že Váš les bude i nadále prosperovat.

Proč při prodeji lesa oslovit právě nás?

 • Poskytujeme vždy komplexní informace. Jednak o nejvyšší možné ceně konkrétního lesa i jeho stavu, a také jaké jsou možnosti za účelem nejvyššího zisku samotného prodejce lesa. Při prodeji lesa klienty vždy seznamujeme s aktuální situací na trhu.Ničím se nezavazujete. Majitelé, či zástupci nás se zájmem žádají o nacenění lesního pozemku. Kalkulaci lesa provádíme zdarma. Do 24 hodin v pracní dny, obvykle i o víkendu.
 • Na prohlídku lesa s námi nemusíte. Les si před prodejem, a finálním necenění procházíme sami v dokumentaci i osobně naživo. Chcete-li, můžete být i u toho s námi.
 • Praktikujeme osobní přístup k Vám i k Vašemu lesu – Na základě písemného i telefonního kontaktu s Vámi projdeme všechny body, které Vás zajímají.
 • Platíme předem za dřevo – Při odkupu lesa k těžbě, nemusíte čekat do posledního vytěženého stromu. Po podpisu smlouvy prodejci vyplácíme sjednanou finanční hotovost předem před zahájení těžby lesa.
 • Peníze odesíláme do 24 hodin. Od podpisu kupní smlouvy (les k těžbě, lesní pozemek) obvykle už do 24 hodin vyplácíme prodejci lesa celou částku  hotově, nebo na účet.
 • Jednáme rychle, férové.
  Neházíme při odkupu zbytečné klestí pod nohy, neklademe si nesmyslné podmínky. Čas jsou stromy (peníze u vás).

Vaše možnosti prodeje lesa?

 • Les nastojato – nechte ho jen vytěžit, upravit terén, a zalesnit.
  Potřebujete les prořezat a omladit? Zbavit se nemocných, přerostlých či polámaných exemplářů? Nabízíme jednorázovou těžbu stromů napadených kůrovcem nebo houbami. V případě vzájemné dohody i těžbu pravidelnou. Za těžbu kůrovcového dřeva si pak můžete požádat o dotaci – žádost vyplníme a podáme za Vás.
 • Les i s pozemkem – získejte více peněz, než za těžbu vašich stromů. Lesy vykupujeme ze všech krajů České Republiky. Od nevelkých lesíku v těžko přístupných místech, až po „nekonečné pohádkové lesy“.
  Jednoznačně pro Vás aktuálně finančně nevýhodnější možnost.

Prodej lesa na dva kroky:

 1. Vyplňte náš formulář a získejte vypracovanou kalkulaci přímo od naší lesní společnosti. Náš tým provede revizi Vaší dokumentace, osobně prohlédne a zhodnotí stav Vašeho lesa přímo na místě.
  Zajímat nás bude složení a druh stromů, jejich stáří, přístupové cesty a dostupnost terénu. Nachází se Váš les příliš daleko od Vašeho bydliště? Nevadí. Vaši osobní přítomnost při obchůzce lesa nepožadujeme.
 2. Vyčíslíme cenu Vašeho lesa a připravíme pro Vás kupní smlouvu. V případě Vašeho souhlasu zajistíme návrh na vklad do katastru nemovitostí. Od podpisu smlouvy vyplácíme peníze na Váš účet do jednoho dne, nebo po předchozí domluvě v hotovosti na ruku.

  Zavolejte, napište, v lese Vás bloudit nenecháme. 
  Svěřte se s dotazem, či vyplněním formuláře k necenění lesa do rukou nás lesníků, odborníků. Naše mnohaleté zkušenosti  Profesionální přístup a férové jednání jsou pro nás samozřejmostí. Zdarma Váš pozemek oceníme a připravíme návrh kupní smlouvy. Již nyní Vám můžeme garantovat, že za Váš les dostanete nevýhodnější nabídku na trhu. S námi se v lese neztratíte!