Zavolejte Jeřábkovi: 775 997 413

Těžba dřeva pro majitele lesů v kostce

Těžba dřeva vyžaduje plánování, přípravu a informace. Co si předem zjistit?

Při těžbě dřeva obvykle sklízíme plody práce našich předků. Málokterému vlastníkovi lesa se totiž podaří mýtit les, který byl vysázen ještě za jeho života. Život stromu trvá desítky let, často tak těžíme práci našich dědů. Mýtní věk, tedy doba, kdy je možné konkrétní strom porazit, se u jednotlivých druhů dřevin liší. Na co vše musíte myslet, pokud chcete začít těžit dřevo z vlastního lesa?

Kdy těžit dřevo z lesa?

Minimální věk mýtního porostu, který chcete těžit, musí být alespoň 80 let. Jde o věk stromu, ve kterém již nedochází k přirůstání dřevní hmoty, a jedinec i celý les je náchylný ke vzniku a šíření nejrůznějších chorob a množení škůdců. Mýtní věk se u jednotlivých druhů dřevin liší, například u smrků a borovic se pohybuje okolo 80 let. Naproti tomu takový dub má mýtní věk dokonce 120 let. Teprve po jeho završení je možné přistoupit k těžbě. Nenastane-li tedy nestandardní situace vyžadující předmýtní těžbu dřeva.

těžba dřeva strom
Těžba dřeva je fyzicky náročná i při použití harvestoru.

Druhy těžby dřeva

Z hlediska doby provedení se těžba dřeva dělí na:

  1. Těžbu předmýtní, která je základem péče o rostoucí les a součástí výchovy porostů. Jedná se například o probírky, jejichž účelem je zvýšení kvality lesa vyřezáním nevhodně rostoucích stromů. V některých případech je tento typ těžby označován také jako těžba výchovná.
  2. Těžbu mýtní, která je prováděna poté, kdy stromy dosáhnout mýtního věku. Pro její provedení je nutné dodržet několik pravidel.
  3. Těžbu nahodilou, jež se typicky provádí například po polomech, vichřicích, při napadení lesa škůdci, apod. Jejím účelem je odstranění poškozených stromů.

Povolení těžby dřeva

Je potřeba pro mýtní těžbu dřeva povolení? To záleží na tom, zda vlastník lesa hospodaří v souladu s Lesním hospodářským plánem nebo Lesní hospodářskou osnovou.

  • Pokud ano, jsou pro něho tyto dokumenty závazné a mimo jiné ovlivňují i výši těžeb. Obvykle je dáno maximální množství dřeva, které lze vytěžit za konkrétní časové období, nejčastěji 10 let. Do tohoto množství se započítává jak plánovaná mýtní těžba, tak i těžby předmýtní a nahodilé. Takto hospodařící vlastník lesa nemusí žádat Orgán státní správy lesů o žádné povolení.
  • V případě, že vlastník lesa nevyužívá plán ani osnovu, musí o souhlas s těžbou žádat Odborného lesního hospodáře, který jeho žádost posoudí. Plánuje-li majitel lesa zároveň těžit více než 3 m3 na 1 ha za 1 rok, musí se s žádostí a posouzením odborného lesního hospodáře obrátit také na orgán státní správy lesů, který připraví vyjádření, na základě kterého bude majiteli lesa těžba povolena či zamítnuta.

Náš tip: Nechce se vám shánět povolení na těžbu ve vlastním lese? Prodejte ho, jak leží a stojí. Peníze dostanete na dřevo a máte po starostech. A kolik můžete za takový les dostat? Spočítejte si snadno cenu vašeho lesa.

Kalkulace ceny těžby lesa a čím a jak těžit?

Cena těžby dřeva se odvíjí od způsobu provedení a většina těžařů vám provede kalkulaci na míru. Těžba dřeva může být prováděna buď klasickou technologií, tedy za použití motorové pily a následného přiblížení dřeva lesnickým traktorem na odvozní místo. Kromě této metody těžby lze využít také harvestorovou technologii, jejíž efektivita je mnohem vyšší, ale vyžaduje dobrou dostupnost do porostu. Základem tohoto druhu těžby dřeva je harvestor, který provádí samotnou těžbu a vyvážecí souprava, která následně zpracované dřevo přiblíží na odvozní místo. Harvestor je schopen vytěžit až 40 m3 dřeva za hodinu, což je ve srovnání s klasickou technologií opravdu ohromné množství. Na kalkulaci těžby dřeva má vliv také terén či vzdálenost lesa od místa, kam je potřeba dřevo dovézt. Cena je závislá i na tom, zda chcete provést běžnou mýtní těžbu anebo zpracovat nahodilý polom.

Kdy těžit dřevo?

Většina zkušených vlastníků lesa potvrdí, že těžit je moudré začít teprve v okamžiku, když máte sjednaného odběratele a cenu dřeva. Jinak hrozí, že vám bude v lese ležet a degradovat dřevo, které se za několik měsíců stane neprodejným. Z hlediska ročního období je ideální k těžbě dřeva využít podzim a zimu. Stromy v sobě mají v tomto období jen minimum vody a zazimovaní jsou také škůdci, takže nehrozí jejich rychlé rozšíření do okolních porostů. Musíte-li dočasně uskladnit vytěžené dřevo v lese, nebude v tomto období tak rychle degradovat.

Pravidla dobrého lesního hospodáře pro těžbu dřeva

  • Naprostým základem je dodržení maximální velikosti seče, která je 1 ha. To může být omezující, pokud se nedohodnete s majitelem sousedního lesního pozemku. Jestliže váš soused loni vytěžil například 0,6 ha lesa v bezprostřední blízkosti toho vašeho, můžete vy letos vytěžit už jen 0,4 ha svého lesa. Součet vámi stvořené nové holiny a nezajištěné kultury vašeho souseda totiž také nesmí překročit proklamovaný 1 ha.
  • Nahodilou těžbu obvykle není potřeba hlásit na orgán státní správy lesa. Výjimku tvoří situace, kdy by nahodilou těžbou dřeva vznikla holina s plochou větší než 0,2 ha. V tomto případě je těžbu potřeba ohlásit. Pokud se ale jedná o opatření bezprostředně po kalamitě, tato povinnost padá.
  • Důležitá je také šířka seče. Ta není v přirozených lužních a borových lesích do plochy seče 2 ha nijak omezována, v případě hospodářského lesa je ale maximální šířka seče dána 2 výškami těžených stromů. Pokud jde o stanoviště s vysokou hustotou zakmenění porostu, je maximální šířka seče omezena 1 výškou těženého porostu.
  • Vzhledem k tomu, že ve střední Evropě vanou převážně západní větry, je u nás doporučováno těžit les od východu. Pokud by totiž docházelo k těžbě od západu, mohly by západní větry snáze ničit stojící porost za vytěženou holinou.

Doporučení: Nezapomeňte na povinnosti vlastníka lesa a do 2 let od vytěžení lesa začněte pracovat na novém zalesnění vzniklé holiny.